Onze Delta
Onze Delta
Peter Hoek, wethouder gemeente Tholen

Door de klimaatverandering komen extreme weersituaties steeds vaker voor. Zoals langere periodes van droogte: dat maakten we in de zomer van 2018 mee. Dit betekent niet dat zo’n extreme droogteperiode de nieuwe “standaard” is. Maar het is wel van belang ons goed voor te bereiden op langere periodes van droogte. Een terugblik op de consequenties van de droogte afgelopen zomer helpt ons daarbij.

Door het uitblijven van regen daalden de grondwaterstanden op Tholen aanzienlijk. Deze standen brengt de gemeente in beeld via een uitgebreid grondwatermeetnet. Dit meetnet ondersteunt ons bij het grondwaterbeleid van de gemeente Tholen. Het is met name gericht op het voorkomen van wateroverlast, want meestal zijn de grondwaterstanden op Tholen hoog. Vooral in de winter, omdat de kleibodems slecht water doorlaten. Afgelopen zomer was de situatie echter totaal anders, met de bijbehorende problemen.

Verdord groen, gescheurde persleiding en kans op paalrot

Door de droogte verdorde een deel van de nieuwe groenaanplant uit 2016 en 2017. Hiernaast moesten we het gerenoveerde sportveld in Sint-Annaland intensief besproeien om het nieuw gezaaide gras te laten groeien. Ook op andere sportcomplexen hebben we de velden beregend. En ongetwijfeld zijn er in particuliere tuinen veel planten gesneuveld. Kortom, een aardige extra kostenpost. De droogte had ook effect op de (ondergrondse) infrastructuur. Want als het water uit de bodem verdwijnt, klinkt de grond in. Zo scheurde afgelopen zomer de hoofdpersleiding van de kern Tholen en ook in muren van huizen kunnen scheuren ontstaan. Bij huizen die op houten palen zijn gebouwd is er bovendien kans op paalrot. Zolang de palen onder water staan rotten ze niet, maar boven water juist wel. Lastig is dat we niet precies in beeld hebben welke huizen op houten palen zijn gebouwd.

Zoetwatervoorziening

Tholen en een gedeelte van de gemeente Reimerswaal hebben als voordeel dat de aanvoer van zoet water mogelijk is via het Volkerak-Zoommeer. Maar op een gegeven moment leek ook deze zoetwatervoorziening stil te gaan vallen, doordat er geen zoet water meer kon worden ingelaten in het Volkerak-Zoommeer. Gelukkig bleek dat uiteindelijk wel mogelijk. In grote delen van Zeeland is de landbouw echter volledig afhankelijk van regenwater. Hun situatie blijkt dan toch heel kwetsbaar te zijn. Andere consequenties van langdurige droogte zijn bijvoorbeeld dat de toename van fijnstof in de lucht tot meer gezondheidsklachten kan leiden. Ook neemt de kans op natuurbranden aanzienlijk toe.

Doel: klimaatadaptieve samenleving in 2050

De problemen die op Tholen optraden, gelden natuurlijk ook voor andere gemeenten in Zeeland. Daarom is er vorig jaar een Bestuurlijk Kernteam Klimaatadaptatie Zeeland opgericht. Binnen het Kernteam ben ik verantwoordelijk voor het onderdeel droogte. Samen met alle Zeeuwse overheden werken we toe naar een klimaatadaptieve samenleving in 2050. Het is van groot belang hierin samen op te trekken, de uitdagingen gezamenlijk op te pakken en van elkaar te leren.