Onze Delta
Onze Delta

Samenwerken en innoveren op het gebied van duurzaamheid, dát zit bij Dow in het DNA. Al jaren richt de chemiereus zich wereldwijd op het verduurzamen van productieprocessen en producten om de footprint terug te dringen. Hoe Dow dat in Terneuzen doet? Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow Benelux licht een paar mooie voorbeelden toe.

Circulaire economie is voor Cees een breed begrip. Hij vertelt: ‘Bij circulaire economie denk ik voor Dow in eerste instantie aan het hergebruik van grondstoffen en afvalstromen. Dow investeert al jaren in duurzaam ondernemen. Een voorbeeld is het project “Hergebruik afvalwater Terneuzen”, dat wij samen met Evides Waterbedrijf en waterschap Scheldestromen op poten hebben gezet. Met dit project werkten we eerst de mogelijkheid uit om een deel van ons eigen afvalwater te hergebruiken. En daarna realiseerden we ook hergebruik van afvalwater van de huishoudens in de gemeente Terneuzen in onze productieprocessen.’ En met succes! Cees legt uit: ‘Evides en het waterschap behandelen het afvalwater van de gemeentelijke zuivering dusdanig dat Dow het kan gebruiken als proceswater voor industriële toepassing. Na dit gebruik reinigen wij ons afvalwater in onze eigen biologische waterzuivering en hergebruiken we het zoete water in de grote koeltoren waar een groot deel uiteindelijk als damp de lucht in gaat. Zo hoeven we veel minder zoet water vanuit de Biesbosch naar de regio te halen.’

‘De circulaire economie is geen doel op zich, maar kan een deel van de oplossing bieden voor toenemende schaarste met een groeiende wereldbevolking, klimaatproblematiek en grote milieuproblemen als plastic soep.’

De echte winst

Het waterhergebruik is een prachtig resultaat, maar bij Dow is de echte winst vooral te halen in procesoptimalisaties, het terugdringen van energie- en grondstoffengebruik en het hoogwaardig hergebruiken van reststromen. ‘Fossiele grondstoffen raken op en de CO2–uitstoot moet omlaag. Het moet anders. En vanuit het waterhergebruik hebben we geleerd dat er veel meer mogelijkheden voor het oprapen liggen. Als we niet alleen binnen het bedrijf naar mogelijkheden kijken, maar ook over ons eigen hek durven kijken en de samenwerking zoeken met andere bedrijven. Op die manier kunnen we nog veel meer bereiken!,’ aldus Cees. ‘Het hergebruik van onze waterstof bij kunstmestfabrikant Yara, illustreert dit. Want wat voor ons een reststroom is, kan voor een ander bedrijf een grondstof zijn. Wij leveren sinds kort aan Yara waterstof dat bij ons als een bijproduct ontstaat in onze krakers. Yara verbruikt nu veel minder aardgas om waterstof te produceren voor hun ammoniakproductie. Hiermee verminderen we samen het gebruik van fossiele brandstoffen en reduceren we de CO2–uitstoot van de twee bedrijven. Een mooi initiatief dat hopelijk kan dienen als inspirerend voorbeeld voor meer duurzame samenwerking.’   

Meedenken in de regio

Dow denkt graag mee in de regio, zoals op het gebied van zoetwatermanagement. Cees legt uit: ‘Op dit moment moet het waterschap overtollig regenwater lozen naar de Westerschelde. Water dat in een tijd van droogte juist van pas kan komen. Door een waterberging aan te leggen, spaar je in regenachtige periode het water op, om dit in tijden van droogte te kunnen gebruiken. Zo proberen we extra zoetwaterbronnen te creëren in de regio. Dit geeft ons meer zekerheid dat er voldoende en betaalbaar zoetwater beschikbaar zal blijven voor onze processen.’

Grote maatschappelijke opgaven

De klimaatproblematiek is veruit de grootste opgave. Het is duidelijk dat een bedrijf als Dow met energie-intensieve processen ook een grote verantwoordelijkheid heeft in het bijdragen aan oplossingen die helpen die problematiek te gaan beheersen.
Een andere grote opgave is de problematiek van plastic in het milieu, zoals de plastic soep in de oceanen. ‘Hoe kun je plastic goed inzamelen, scheiden en hergebruiken? Voorkomen gaat hier meer om helpen dan genezen. Een complexe opgave. Als grote plasticproducent zien wij hier voor onszelf ook een rol. Hoe kunnen we met minder materiaal dezelfde functionaliteit bereiken? En hoe kunnen we samen met onze klanten plastic producten zo ontwerpen dat scheiden en hergebruik beter mogelijk wordt gemaakt? Ook onderzoeken we of we plastic afval kunnen hergebruiken als grondstof, voor onze eigen processen of elders. Op die manier sluiten we de kringloop en reduceren we onze primaire grondstoffenbehoefte. Ook dragen we bij aan het reduceren van CO2–emissies omdat nu het merendeel van dat afval uiteindelijk wordt verbrandt, zelfs als het gescheiden ingezameld wordt.’

Bewustwording bij medewerkers

Recent heeft Dow ook een wereldwijde zwerfvuil opruimactie georganiseerd voor en door  medewerkers. Als deel van die actie hebben we op zes locaties langs de Westerschelde met een paar honderd medewerkers van Dow Terneuzen en klanten zwerfvuil geruimd om de mensen te betrekken bij deze problematiek. Een groot deel van de problematiek is feitelijk niet het plastic, maar de mensen met een wegwerpmentaliteit, die het na het beoogde gebruik laten slingeren terwijl hier toch alle voorzieningen zijn om het netjes in te zamelen. Dat bewustzijn moet groeien en vraagt gedragsverandering. Dat kunnen we niet alleen, dus ook dat vraagt samenwerking.’

Circulaire economie in de Zuidwestelijke Delta

Cees ziet ook regionaal kansen voor circulaire economie. ‘Ik denk dat er binnen de Zuidwestelijke Delta veel potentie is om meer samen te werken aan duurzame oplossingen’. Maar de zoektocht naar grote, vaak complexe en daardoor trage gezamenlijke projecten mag de aandacht voor kleine duurzaamheidsstappen binnen een bedrijf niet verzwakken. Want vele kleine initiatieven hebben ook impact en helpen de medewerkers en omgeving in het maken van de benodigde gedragsverandering naar een meer duurzame samenleving. Aan de slag dus!’