Onze Delta
Onze Delta

Samenwerken en innoveren op het gebied van duurzaamheid, dát zit bij Dow in het DNA. Al jaren richt de chemiereus zich wereldwijd op het verduurzamen van productieprocessen en producten om de footprint terug te dringen. Hoe Dow dat in Terneuzen doet? Cees van Houwelingen, Operations Regulatory Services Leader bij Dow Benelux, licht een paar mooie voorbeelden toe.

Circulaire economie is voor Cees een breed begrip. Hij vertelt: ‘Bij circulaire economie denk ik voor Dow-processen in eerste instantie aan het hergebruik van grondstoffen en afvalstromen. Dow investeert al jaren in verduurzaming. Een goed voorbeeld is het project “Hergebruik afvalwater Terneuzen”, dat wij samen met Evides Waterbedrijf en waterschap Scheldestromen op poten hebben gezet. Met dit project werkten we eerst de mogelijkheid uit om een deel van ons eigen afvalwater te hergebruiken. En daarna realiseerden we ook met succes hergebruik van afvalwater van de huishoudens in de gemeente Terneuzen in onze productieprocessen. Evides en het waterschap behandelen het afvalwater van de gemeentelijke zuivering dusdanig dat Dow het kan gebruiken voor industriële toepassing. Na dit gebruik in onze processen reinigen wij het afvalwater centraal in een biologische waterzuivering en hergebruiken we het zoete deel van dat water als suppletiewater voor de grote koeltoren van onze nieuwste kraker. Door dit hergebruik zijn we minder afhankelijk geworden van de zoetwatervoorzienig vanuit de Biesbosch.’

‘Circulaire economie is geen doel op zich, maar kan een deel van de oplossing bieden voor toenemende schaarste met een groeiende wereldbevolking, klimaatproblematiek en grote milieuproblemen zoals de plastic soep.’

De echte winst

Het waterhergebruik is een prachtig resultaat, maar bij Dow is nog meer winst te halen uit procesoptimalisaties, het terugdringen van energie- en grondstoffengebruik en het hoogwaardig hergebruiken van reststromen. ‘Fossiele grondstoffen raken op en de CO2–uitstoot moet omlaag. Het moet anders. En vanuit het waterhergebruik hebben we geleerd dat we niet alleen binnen het bedrijf naar mogelijkheden moeten kijken. Als we over het eigen hek blijven kijken en de samenwerking zoeken met andere bedrijven, kunnen we nog veel meer bereiken,’ aldus Cees. ‘Het hergebruik van onze waterstof bij Yara, illustreert dit. Want wat voor ons een reststroom is, kan voor een ander bedrijf een grondstof zijn. Zo leveren wij aan Yara waterstof dat bij ons als een bijproduct ontstaat in het kraakproces. Yara verbruikt nu veel minder aardgas om waterstof te produceren voor hun ammoniakproductie. Hiermee verminderen we samen het gebruik van fossiele brandstoffen en reduceren we de CO2–uitstoot van de bedrijven. Een mooi initiatief dat hopelijk kan dienen als inspirerend voorbeeld voor meer duurzame samenwerking.’

Meedenken in de regio

Dow denkt graag mee in de regio, zoals op het gebied van zoetwatermanagement. Cees: ‘Op dit moment moet het waterschap overtollig regenwater lozen naar de Westerschelde. Water dat in een tijd van droogte juist van pas kan komen. Door een waterberging aan te leggen, spaar je in regenachtige periode het water op, om dit in tijden van droogte te kunnen gebruiken. Zo proberen we extra zoetwaterbronnen te creëren in de regio. Dit geeft ons meer zekerheid dat er voldoende en betaalbaar zoetwater beschikbaar zal blijven voor onze processen. En wanneer we dat grootschalig doen zou dat in de toekomst ook voor andere gebruikers beschikbaar kunnen komen. Denk aan de agrarische sector, die steeds vaker te kampen heeft met watertekorten door meer en langere droge periodes.’

Grote maatschappelijke opgaven

‘De klimaatproblematiek is veruit de grootste opgave. Het is duidelijk dat een bedrijf als Dow met energie-intensieve processen ook een grote verantwoordelijkheid heeft in het bijdragen aan oplossingen die helpen die problematiek te gaan beheersen. Een andere grote opgave is de problematiek van plastic in het milieu, zoals de plastic soep in de oceanen. Hoe kun je plastic goed inzamelen, scheiden en hergebruiken? Plastic is een te goed product om na gebruik in het milieu terecht te komen. Een hele complexe opgave. Voorkomen gaat hier meer helpen dan genezen. Plasticproducenten spelen daarbij natuurlijk ook een belangrijke rol, onder meer door verlies van plastic korrels in productieprocessen en tijdens transport te voorkomen. Maar ook door te onderzoeken hoe we met minder materiaal dezelfde functionaliteit kunnen bereiken in de eindtoepassing. En hoe kunnen we samen met onze klanten plastic producten zo ontwerpen dat scheiden en hergebruik beter mogelijk wordt gemaakt? Tenslotte onderzoeken we verschillende mogelijkheden om plastic afval te kunnen hergebruiken als grondstof, voor onze eigen processen of elders. Op die manier sluiten we de keten, reduceren we onze primaire grondstoffenbehoefte en komt er minder plastic in het milieu. Ook dragen we daarmee bij aan het reduceren van CO2–emissies omdat nu het merendeel van dat afval in Nederland uiteindelijk wordt verbrand.’

Bewustwording bij medewerkers

Recent heeft Dow ook een wereldwijde zwerfvuil opruimactie georganiseerd voor en door  medewerkers. ‘Als deel van die actie hebben we op zes locaties langs de Westerschelde met een paar honderd medewerkers van Dow Terneuzen en ook klanten van Dow zwerfvuil geruimd om de mensen meer te betrekken bij deze problematiek. Een groot deel van het probleem is feitelijk niet het plastic, maar de mensen met een wegwerpmentaliteit, die het plastic producten na gebruik laten slingeren terwijl er hier in Nederland toch voldoende voorzieningen zijn om het netjes op te ruimen en in te zamelen. Dat bewustzijn moet groeien en vraagt gedragsverandering. Ook dat kunnen we niet alleen en vraagt samenwerking in de keten van producent tot consument.’

Circulaire economie in de Zuidwestelijke Delta

Cees ziet ook regionaal kansen voor circulaire economie. ‘Ik denk dat er binnen de Zuidwestelijke Delta veel potentie is om meer samen te werken aan duurzame oplossingen. Maar de zoektocht naar grote, vaak complexe en daardoor trage gezamenlijke projecten mag de voortdurende aandacht voor kleinere duurzaamheidsstappen binnen een bedrijf niet verzwakken. Want vele kleine initiatieven hebben ook impact en helpen de medewerkers en omgeving in het maken van de benodigde gedragsverandering naar een meer duurzame samenleving. Aan de slag dus!’