Onze Delta
Onze Delta

Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een duurzame samenleving, is een zodanig ingerichte economie dat grond-, rest- en afvalstromen in het continue stroom van (her)gebruik worden benut. Hoe je zo’n circulaire economie integraal kan realiseren, is complex. Binnen de Zuidwestelijke Delta werkt de InnovatieHUB Circulaire Economie aan concrete vraagstukken. Hierbij is een goed overzicht van grondstoffen en hun gebruikers nodig.

In 2019 begon de werkgroep Circulaire Economie Zuidwestelijke Delta met de uitwerking van een plan van aanpak Circulaire Economie in de Zuidwestelijke Delta. In samenwerking met Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat vertaalde de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) dit praktisch door in een InnovatieHUB Circulaire Economie. Een belangrijk doel van dit InnovatieHUB was het verder brengen van concrete vraagstukken in de ontwikkeling naar een marktwaardig product. Mascha Dedert, programmamanager Deltawateren bij ZMf, vertelt.

Introductie concept InnovatieHUB

‘Tijdens de werkconferentie Zuidwestelijke Delta in 2019 organiseerden we een workshop waarbij we de concept InnovatieHUB introduceerden,’ vertelt Mascha. ‘Dit deden we aan de hand van het Phario Project door waterschap Scheldestromen en het project Bouwen met Bagger van waterschap Zuid-Hollandse Delta.’ Een belangrijke conclusie was dat redeneren vanuit toepassing, en vanuit het probleem dat het project wil oplossen, of te kijken naar de maatschappelijke kosten en baten, essentieel is voor succes. Ook vonden veel deelnemers dat optimaal recycleren ook het combineren met andere doelstellingen en opgaven is. Daarnaast zagen ze branding als cruciaal, evenals de grote toegevoegde waarde van samenwerken in een living lab.

Eerste InnovatieHUB

Na deze succesvolle workshop werd er een eerste InnovatieHUB georganiseerd rondom het vraagstuk Duurzaamheid en dijkversterking Hansweert. Mascha vertelt: ‘Met veertig deelnemers, afkomstig van overheidsorganisaties, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen dachten we via een world café setting na over hoe een dijkversterking duurzaam, natuurvriendelijker en circulair kan worden uitgevoerd.’

Interessante projectideeën voor dijkversterkingen

De InnovatieHUB leverde negen interessante projectideeën op voor dijkversterkingen die verder zijn uitgewerkt tot projectvoorstellen. Variërend van een natuurvriendelijke inrichting van een dijk met circulair materiaal met nadruk op natuurlijke gradiënten en getijpoelen, de aanleg van energietuinen, een integrale gebiedsinrichting tot aan een programma van eisen circulaire uitvoering. ‘Momenteel verkennen we de mogelijkheden voor het toepassen van de opgehaalde ideeën bij komende dijkversterkingen,’ legt Mascha uit.

InnovatieHUB Circulaire Ambachtscentra in 2021

In 2021 staat een volgende InnovatieHUB op het programma over de mogelijkheden van circulaire ketenverkorting in de Zuidwestelijke Delta. Belangrijk onderwerp hierbij is de realisatie van Circulaire Ambachtscentra. Over de mogelijkheden bracht Royal Haskoning recent een rapport uit in opdracht van het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland. Samen met de Zeeuwse Reinigingsdienst wordt gewerkt aan de invulling van deze InnovatieHUB-bijeenkomst. Binnenkort komt er op de website van de ZMf meer informatie over InnovatieHUB Circulaire Ambachtscentra. Ook volgt er meer info over de InnovatieHUB Dijkversterking Hansweert op zmf.nl.