Onze Delta
Onze Delta

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hittegolven, langdurige droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Deze problematiek speelt ook in de Zuidwestelijke Delta. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft vastgesteld dat in 2050 heel Nederland ingericht moet zijn om bestand te zijn tegen dit soort extreme weersomstandigheden. Klimaatbestendig en waterrobuust.

Delta-aanpak Ruimtelijke Adaptatie

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. De aanpak heeft zeven doelen:

  1. Kwetsbaarheid in beeld brengen door stresstesten
  2. Risicodialoog voeren en strategie opstellen
  3. Uitvoeringsagenda opstellen
  4. Meekoppelkansen benutten
  5. Stimuleren en faciliteiten
  6. Reguleren en borgen
  7. Handelen bij calamiteiten

In 2019 moet elke gemeente een stresstest hebben uitgevoerd om alle risico’s in kaart te brengen. Daarna start in 2019 een risicodialoog met inwoners en stelt elke regio of provincie een regionale klimaatstrategie op.

Klimaatadaptatiestrategie Zeeland

In Zeeland hebben de overheden de handen ineen geslagen. Ze trekken samen op om de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vorm te geven en uit te voeren. Hiervoor hebben zij onder andere een bestuurlijk en ambtelijk kernteam Klimaatadaptatie opgericht. Het kernteam vertegenwoordigt alle gemeenten en andere overheden en richt zich op de aanpak en uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in Zeeland. Het team geeft advies aan de betrokken overheden over financiering van projecten, delen resultaten van klimaatadaptatieprojecten in Zeeland en rapporteren jaarlijks over de voortgang van het Deltaplan.

Klimaatadaptatiestrategie Brabant

Brabant werkt aan een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie en ziet op provinciaal niveau onder meer een rol in het delen van kennis (een provinciaal klimaatportaal), monitoring, maatregelen en effecten, stimuleren van stresstesten, cofinanciering en eigen beleid klimaatbestendig(er) maken waaronder water-, natuur- en omgevingsbeleid, zowel in stedelijk als landelijk gebied. Ook wordt de relatie gelegd met de thema’s gezondheid en leefbaarheid. De strategie gaat in op wateroverlast, waterkwaliteit, droogtebestrijding, klimaatbestendige regionale bedrijventerreinen, verdieping van stresstest (kennis), bewustwording breed maatschappelijk en het creëren van klimaat-proeftuinen. De provincie Noord-Brabant beschouwt de projecten als een regionale versnellingsafspraak en participeert in deze maatschappelijke opgave voor een klimaatbestendige regio.

Klimaatadaptatiestrategie Zuid-Holland / Goeree-Overflakkee

De Provincie Zuid-Holland richt haar beleid en werkzaamheden klimaatadaptief in om beter voorbereid te zijn op weersextremen en bodemdaling. Dat varieert van klimaatadaptief bouwen tot innovatieve infrastructuur en ruimte voor waterberging. Deze en andere mogelijke maatregelen staan in de adaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ die in december 2018 is gepubliceerd. Klimaatverandering heeft in toenemende mate impact op onze leefomgeving, de natuur, bebouwde omgeving, waterhuishouding, infrastructuur, economie en veiligheid. Voor deze belangrijke Zuid-Hollandse thema’s heeft de Provincie in kaart gebracht welke maatregelen ze, in nauwe samenwerking met partners in de regio, kan nemen om beter voorbereid te zijn op weersextremen, bodemdaling en zeespiegelstijging. Deze maatregelen worden verankerd in onder meer het omgevingsbeleid. Daarmee loopt Zuid-Holland vooruit op de afspraken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin alle overheden hebben afgesproken dat klimaatadaptatie in 2020 onderdeel is van hun beleid.