Onze Delta
Onze Delta

Veranderingen in het klimaat tonen de noodzaak voor de transitie naar het opwekken en gebruik van duurzame energie. Wind en zon spelen hierbij een hoofdrol in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Bestaande fossiele bronnen van elektriciteit, zoals kolen en aardgas maken plaats voor hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en water. In de Zuidwestelijke Delta heeft energie uit water veel potentie, zoals het benutten van de kracht van het getij en warmte uit oppervlaktewater.

Klimaatdoelen

Een belangrijk doel van het nationale klimaatbeleid is de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Als er te veel broeikasgassen in de lucht komen, verandert het klimaat, met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. Dat gaat uit van 95% minder CO2 uitstoot in 2050 (en al 49% in 2030) ten opzichte van 1990. De wet moet burgers en bedrijven zekerheid geven over de klimaatdoelen.

Regionale Energiestrategieën

Regio’s werken aan Regionale Energiestrategieën (RES). Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. Ook West-Brabant stelt een RES op voor de regio Brabant. Gemeente Goeree-Overflakkee zet in op de transitie naar een Energy-Island, waarbij zij het eiland volledig voorzien van duurzame energie.

Kansen voor energie uit water binnen de Zuidwestelijke Delta

Zeeland heeft vanuit de RES de opgave om in 2050 ruim 1800 megawatt duurzame energie per jaar op te wekken om te voldoen aan de doelstellingen in het regeerakkoord en klimaatakkoord. Een van de kansrijke manieren om dit te doen is energie uit water halen. Dit kan door middel van getijdenenergie, energie uit zoet-zoutwatertechnologie water en aquathermie. De Zuidwestelijke Delta kan als proeftuin dienen voor diverse innovatieve technieken. Denk aan een getijdencentrale in de Brouwersdam, huizen verwarmen met warmte uit oppervlaktewater en energie opwekken door middel van zoet-zoutwatertechnologie bij de Philipsdam. Binnen de RES worden deze kansen de komende jaren onderzocht.